ค่า CFM คืออะไร

CFM คือ หน่วยวัดที่ใช้สำหรับบอกปริมาตรการไหลหรืออัตราการไหล โดย CFM ย่อมาจาก Cubic foot per minute หรือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
แล้ว ยังมีหน่วยวัดอัตราการไหลในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายเช่น CMM, LPM, LPS, m3/h เป็นต้น CFM = Cubic Feet per Minute หรือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
เป็นอัตราการไหลของอากาศในเชิงปริมาตร คือ ถ้าคิดในเชิงความเร็ว หน่วยจะเป็น เมตร/วินาที หรือ ฟุต/นาที ฯลฯ
อันนี้จะวัดในแบบเวกเตอร์ คือ วัดในรูปแบบเส้นตรง วัดว่า โมเลกุลอากาศนี้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเร็วแค่ไหน
แต่ถ้า เชิงปริมาตร คือ อากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเคลื่อนที่ผ่านไปได้ภายในเวลาเท่าใด
เช่น มีอากาศผ่านพัดลมอันนี้ไป 450 ลูกบาศก์ฟุตในเวลา 1 นาที = 450 CFM

Visitors: 33,279